Zemlje članice Ujedinjenih naroda (UN) 2015. usvojile su niz univerzalnih ciljeva s namjerom da se svijet okrene prema održivijem i otpornijem putu do 2030. godine. Novi program održivog razvoja identificira 17 ciljeva, a okrenuti su ka ekonomskom, socijalnom i ekološkom razvoju. Ciljevi namjeravaju okončati siromaštvo, zaštititi planet i osigurati da su svi ljudi zbrinuti.


Novi ciljevi održivog razvoja, koji se nazivaju i Globalnim ciljevima, nadograđuju se na uspjeh Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs), sa konkretnim ciljevima za koje će sve zemlje raditi u sljedećih 15 godina. Globalnim ciljevima sada će biti dovršen zadatak iz milenijumskim ciljeva, pri čemu će se voditi računa o tome da ništa ne bude zanemareno.

 

Kako Fondacija tuzlanske zajednice ide u korak sa UN Globalnim ciljevima održivog razvoja?

 • Stavljamo Globalne ciljeve na Dnevni red kroz „Vitalne znake“
 • Edukujemo građane i podstičemo nove ideje da se suočimo sa lokalnim i globalnim izazovima istovremeno
 • Dajemo novi okvir za programe koje pokrećemo i koje podržavamo kroz grantove.
 • Okupljamo tri sektora oko Globalnih ciljeva kako bi pokrenuli zajedničke inicijative.
 • Stvaramo novu platformu za saradnju sa društveno odgovornim preduzećima i njihovu podršku lokalnim inicijativima.

Rad Fondacije tuzlanske zajednice u zajednicama je već povezan s mnogim od 17 ciljeva održivog razvoja. Ciljevi su povezani, te ako djelujemo na samo jedan cilj održivog razvoja,  doći će do pozitivnog uticaja i na druge ciljeve.

Slika 86
svijetbezsiromastva.png
 • pomoć ljudima koji žive u ugroženim sredinama
 • postojanje osnovnih resursa i službi i pomoć zajednicama koje su pogođene sukobima i klimatskim nepogodama
 • adekvatna ishrana
 • ispravna voda za piće
 • sanitarni uslovi
 • mogućnosti zapošljavanja, školovanja i posjedovanja imovine.
cijl2.png
 • da svi - naročito djeca i najugroženiji - imaju dovoljno kvalitetne hrane tokom cijele godine
 • promovisanje održivih poljoprivrednih postupaka: unapređenje života i kapaciteta malih poljoprivrednika, uz ravnopravan pristup zemljištu, tehnologiji i tržištima
 • potrebna je međunarodna saradnja, koja će osigurati investicije u infrastrukturu i tehnologiju i tako povećati produktivnost u poljoprivredi
cilj3.png
 • univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom i svima obezbijediti ispravne i efikasne lijekove i vakcine podrška istraživanju i razvoj vakcina predstavljaju suštinski dio ovog procesa, uz snabdjevenost lijekova po pristupačnoj cijeni
 • broj evidentiranih osoba oboljelih od dijabetesa
 • broj evidentiranih osoba oboljelih od kardiovaskularnih bolesti
 • broj osnovnih i kontrolnih sistematskih pregleda đaka i studenata
 • broj evidentiranih osoba sa malignim oboljenjem (br. Prijavljenih novootkrivenih slučajeva po godinama)
 • broj stanovnika po jednom ljekaru
 • broj evidentiranih mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine sa malignim oboljenjem (br. prijavljenih novootkrivenih slučajeva po godinama)
 • broj (Lista) NVO koji se bave rehabilitacijom osoba sa invaliditetom
cilj4.png
 • postizanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja
 • obezbijediti iste mogućnosti u pogledu pristupačnog strukovnog obrazovanja
 • ukinuti disparitet u pogledu pola i bogatstva sa ciljem postizanja univerzalne dostupnosti kvalitetnog višeg obrazovanja
  • broj učenika u osnovnim školama
  • broj nastavnika u osnovnim školama (bez saradnika u nastavi)
  • broj učenika koji su završili osnovno obrazovanje (osmogodišnje ili devetogodišnje)
  • broj srednjih škola na području općina
  • broj djece uključenih u inkluzivnu nastavu u osnovnim i srednjim školama
  • broj visokoškolskih ustanova
  • ukupan broj upisanih studenata- žena
  • dostupni programi obrazovanja za odrasle
  • broj durštvenih centara i centara za cjeloživotno učenje
  • broj škola sa osiguranim pristupom za osobe sa invaliditetom
  • broj osnovnih muzičkih škola
  • broj srednjih muzičkih škola
cilj5.png
 • svuda ukinuti diskriminaciju žena i djevojčica
 • seksualno nasilje i eksploatacija, neravnomjerna raspodjela neplaćene njege i rada u kući
 • podsticanje žena da u većem broju postanu lideri u svim regionima
 • da se učvrste politike i zakonski propisi sa ciljem postizanja veće ravnopravnosti polova rodna ravnopravnost
cilj6.png
 • univerzalno snabdijevanje ispravnom vodom za piće po pristupačnoj cijeni
 • investicije u adekvatnu infrastrukturu, sanitarne objekte i unapređenje higijene na svim nivoima
 • zaštita i obnavljanje ekosistema koji su povezani sa vodom, kao što su: šume, planine, močvare i rijeke, neophodni su ako želimo da ublažimo nestašicu vode
 • potrebna je šira međunarodna saradnja radi podsticanja efikasnosti u trošenju vode i podrške za uvođenje tehnologija za prečišćavanje vode u zemljama u razvoju
 • broj hemijskih analiza kvaliteta vode za piće iz gradskog vodovoda
 • broj mikrobioloških analiza kvaliteta vode za piće iz gradskog vodovoda
 • broj uzoraka vode za piće iz gradskog vodovoda koji nisu prošli hemijsku i mikrobiološku analizu
cilj7.png
 • univerzalno snabdijevanje jeftinom električnom energijom
 • investicije u čiste energente, kao što su energija sunca i vjetra i termalni izvori
 • širenje infrastrukture i unapređivanje tehnologije za čiste energente
 • da li posjedujete sopstveno ili centralno grijanje
 • koju vrstu ogrijeva koristite
 • koliko ste zadovoljni centralnim grijanjem
cilj8.png
 • podsticanje privrednog rasta putem veće produktivnosti i tehnoloških inovacija
 • promovisanje politika koje podstiču preduzetništvo i otvaranje novih radnih mjesta
 • efektivne mjere na iskorjenjivanju prisilnog rada, ropstva i trgovine ljudima
 • postići potpuno i produktivno zapošljavanje i muškaraca i žena, kao i rad dostojan čovjeka
 • prosječan broj zaposlenih
 • stepen zaposlenosti
 • realna stopa zaposlenosti mladih
 • broj nezaposlenih
 • stepen nezaposlenosti
 • realna stopa nezaposlenosti mladih
 • broj dugotrajno nezaposlenih osoba
 • bruto domaći proizvod po stanovniku
 • nezaposlene žene prema stepenu stručnog obrazovanja
cilj9.png
 • otvaranje novih radnih mjesta i promovisanje energetske efikasnosti
 • promovisanje održivih privrednih grana i investicije u naučno istraživanje i inovacije
 • investiranje u infrastrukturu i inovacije
 • prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji
 • broj kilometara novih asfaltiranih puteva na području grada/općina (saobraćajna infrastruktura - lokalni putevi u km)
 • dužina namjenski uređenih biciklističkih staza
 • dužina namjenski uređenih staza za pješačenje na području
cilj10.png
 • unapređenje propisa i praćenje finansijskih tržišta i institucija
 • podsticanje pomoći za razvoj i direktne strane investicije za regione sa najvećom potrebom
 • bezbjedna migracija i mobilnost ljudi
cilj11.png
 • obezbijediti sigurno i pristupačno stanovanje i uređenje siromašnih naselja
 • investicije u javni prevoz
 • veći broj zelenih površina i bolje urbanističko planiranje i upravljanje na način koji omogućava učešće i angažovanje svih
cilj12.png
 • efikasno upravljanje zajedničkim prirodnim resursima i način na koji odlažemo toksičan otpad i zagađivače
 • podsticanje privrede, preduzeća i potrošača da recikliraju i smanje količinu otpada
cilj13.png
 • misije gasova sa efektom staklene bašte su u porastu, i danas su za 50% veće nego 1990. godine globalno zagrijavanje uzrok je dugotrajnih promjena klimatskog sistema, što može dovesti do nepovratnih posljedica ako odmah ne preduzmemo korake
cilj14.png
 • svjetski okeani - njihova temperatura, hemija, struje i život - pokreću globalne sistema koji čine Zemlju pogodnom za ljudsku vrstu
 • način na koji upravljamo ovim vitalnim resursom od suštinskog je značaja za čovječanstvo u cjelini, ali i kao protivteža posljedicama klimatskih promjena
 • održivo upravljanje i zaštitu morskih i priobalnih ekosistema od zagađenja sa kopna
 • saniranje posljedica acidifikacije okeana
 • bolje očuvanje i održiva eksploatacija okeanskih resursa u skladu sa međunarodnim pravom takođe će pomoći da se ublaže određeni izazovi u vezi sa okeanima
cilj15.png
 • očuvanje i vraćanje u prvobitno stanje kopnenih ekosistema, kao što su šume, močvare, sušni tereni i planine do 2020. Godine
 • promovisanje održivog upravljanja šumama i zaustavljanje krčenja šuma takođe su značajni za ublažavanje posljedica klimatskih promjena
 • potrebno je hitno raditi na sprječavanju nestanka prirodnih staništa i biodiverziteta, koji su naše zajedničko nasljeđe
cilj16.png
 • značajno smanjenje svih oblika nasilja
 • rad sa vladama i zajednicama na iznalaženju trajnih rješenja za sukobe i nesigurnost
 • jačanje vladavine prava i promovisanje ljudskih prava
 • smanjenje nezakonitih tokova oružja
 • veće učešće zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja
cilj17.png
 • unaprijediti saradnju na liniji sjever-jug i jug-jug kroz podršku nacionalnim planovima za postizanje svih ciljeva
 • promovisanje međunarodne trgovine i pomoć zemljama u razvoju da povećaju izvoz
 • bolja dostupnost tehnologije i znanja
 • politike koordinacije, koje zemljama u razvoju služe kao pomoć u otplati duga, i promovisanje investicija u najnerazvijenijim zemljama
0 0

Donatori: